Försäljningsvillkor

Säljare är: Hansen Protection AS

  • Organisationsnummer: 871200092
  • Postadress: Hansen Protection AS, Postboks 218, 1501 Moss.
  • Besöksadress: Tykkemyr 27, 1597 Moss
  • E-post: hpro@hansenprotection.no, telefon: + 47 69 00 13 00

Köparen är den person som anges som köpare i ordern. Därefter hänvisat till som kund, du, du, din eller din.

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för Hansen Protection AS produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Hansen Protection AS. Vid försäljning till konsument tillämpar Hansen Protection AS de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om distansavtalslagen.Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

Beställning
Beställning av Hansen Protection AS produkter sker via www.hpro.se, email, eller telefon. För att en beställning skall vara bindande för Hansen Protection AS, måste beställningen skriftligen bekräftas av Hansen Protection AS före genomförd leverans.

Detta innebär bland annat att om produkt i Hansen Protection AS’s sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Hansen Protection AS ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan

Leverans och frakt
Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Hansen Protection AS’s lager. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Hansen Protection AS. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

Hansen Protection AS ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Hansen Protection AS ombesörjer transport skall kunden ersätta Hansen Protection AS utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits

Leveransförsening
Kunden får genom skriftligt meddelande till Hansen Protection AS häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Hansen Protection AS eller något förhållande på hans sida pågår mer än 90 dagar. Hansen Protection AS åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar

Pris och betalning
På Hansen Protection AS’s hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt exklusive eventuella frakt eller portokostnader vilka utgår enligt Hansen Protection AS’s gällande prislista på leveransdagen

.Hansen Protection AS förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.Vid beställning från Hansen Protection AS’s hemsida finns även möjlighet till direktbetalning via betalning med VISA och Master Card kort och Klarna

Ägarförbehåll
Produkterna förblir Hansen Protection AS’s egendom till dess de till fullo betalats.Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Hansen Protection AS’s skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

Returrätt och reklamationer
Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som Hansen Protection AS lagerhåller. För produkter som Hansen Protection AS ej lagerhåller eller produkt som Hansen Protection AS lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt.
Retur får ske inom 14 dagar från Leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till Hansen Protection AS i oskadat och obrukat skick. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta Hansen Protection AS och därvid erhålla ett returnummer. Returnumret är gällande i 10 dagar från erhållandet. Returfrakten sker på kundens risk.
Konsumentens (privatperson) reklamationsrätt – konsument har i enlighet med Svensk konsumentköplag rätt att yrka på reklamationsrätt om dennes produkt är behäftad med rättsligt fel.

Konsumenter har enligt lag rätt att reklamera en vara i upp till 3 år. Vid reklamation ersätts kund för eventuella fraktkostnader under förutsättning att produkten är behäftad med rättsligt fel.Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal – konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Hansen Protection AS lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Varan skall således ankomma Hansen Protection AS i samma skick som när den erhölls av kund.

Varan skall sändas till Hansen Protection AS med ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av Hansen Protection AS. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne , för snabbast möjliga hantering.
KontaktaHansen Protection AS AB:s kundservice på telefon +47 69 00 13 50,
e-post till marine@hansenprotection.no
eller via Hansen Protection AS’s hemsida på www.hrpo.se och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit Hansen Protection AS tillhanda.
Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen.

Garanti
Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Hansen Protection AS. Kunden kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från Hansen Protection AS. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Hansen Protection AS avhjälper fel i eller företar omleverans av produkt/erna.

Ansvar för fel
Hansen Protection AS är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

Hansen Protection AS ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.Hansen Protection AS´s ansvar omfattar inte:a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Hansen Protection AS instruktioner;c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Hansen Protection AS kontroll) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Hansen Protection AS ansvarar för skall kunden ersätta Hansen Protection AS enligt Hansen Protection AS’s vid varje tillfälle gällande prislista.Hansen Protection AS ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger.

Ansvarsbegränsning
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Hansen Protection AS enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.Hansen Protection AS’s ansvar omfattar endast direkta förluster. Hansen Protection AS´s ansvar omfattar således inte indirekta förluster.

Överlåtelse av avtalet 
Hansen Protection AS får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.
Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

Skiljedom eller tvist
Hansen Protection AS följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

KONTAKT OSS
KONTAKTA OSS

Produkten läggs i din kundvagn.
Vad vill du göra nu?